ECA-CI BLog

Exporteren, bijkomende risico’s en financiering voor de transactie: waar kan ik terecht voor ondersteuning?

Wanneer u zakendoet over de grens, ligt er een enorme markt aan uw voeten met veel commerciële kansen. De keerzijde is echter dat exporteren ook zorgt voor extra risico, zoals bijvoorbeeld politieke risico’s. Daarnaast zijn, omdat de markt van de koper voor u lastiger te doorgronden is dan de Nederlandse markt, ook de commerciële en financiële onzekerheden groter. Als exporteur wilt u deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, want een transactie is immers pas succesvol afgerond als u na levering ook de betaling van uw debiteur hebt ontvangen. Een van de mogelijkheden om voornoemde risico’s te beperken is door voor uw transactie een kredietverzekering af te sluiten.  

Kredietverzekeringsmaatschappijen  

Kredietverzekeringsmaatschappijen zijn particuliere bedrijven die het risico verzekeren dat de leverancier geen betaling ontvangt van zijn klant na levering van goederen of diensten. In 95% van de gevallen betreft deze verzekering een raamcontract dat voor uw totale omzet wordt afgesloten en waaronder al uw debiteuren onderwerp van de verzekering zijn. De polis wordt specifiek voor uw bedrijf op maat gemaakt en is geldig voor alle transacties die u doet met landen die in de polis zijn opgenomen.  
 
U hebt bij het afsluiten van de polis de keuze of u uw transacties tegen het risico op non-betaling verzekert vanaf het moment dat de opdracht wordt gegeven, of dat u uitsluitend het kredietrisico afdekt. De eerste optie is vooral interessant voor de maakindustrie, waarbij grondstoffen verwerkt worden tot een nieuw product, terwijl de tweede optie een goede keuze voor een handelsbedrijf is. 
 
Public Credit Insurance Een van de voorwaarden bij een kredietverzekering is, dat u voor al uw debiteuren in de verzekerde landen een limiet verkrijgt. De kredietverzekeraar heeft een speciale acceptatieafdeling die beoordeelt of het risico op uw koper ‘gezond’ is. In het onderzoek of een limiet kan worden vastgesteld, checkt die of uw afnemer naar verwachting aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Als dat zo is, ontvangt u de bevestiging hiervan in een limietaanhangsel. Het is uiteraard ook mogelijk dat de verzekeraar het risico onvoldoende goed vindt. In dat geval zal geen limiet (een ‘nullimiet’) worden vastgesteld en vallen uw transacties met die klant buiten de dekking.  

De markt voor kredietverzekeringen is competitief en de aanbieders in deze markt hebben vergelijkbare proposities en ‘spelregels’. Samen met uw assurantietussenpersoon kiest u voor de partij die het best bij uw bedrijf past.  

Wanneer is een kredietverzekering voor u interessant? Als u levert op basis van leverancierskrediet en uw koper niet direct de ontvangen goederen en/ of diensten betaalt.  De overeengekomen betalingscondities zijn afhankelijk van de branche en de economische levensduur van het product. Veelal gaat het om betalingstermijnen van 30, 60 of 90 dagen, maar soms komt ook 180 dagen of langer voor. Het risico dat uw koper niet op de afgesproken termijn kan betalen, bijvoorbeeld door tegenslag bij uw koper, is verzekerd onder de kredietverzekering. De polis dekt commerciële risico’s af, zoals faillissement, surséance en homologatie van een akkoord, terwijl er ook dekking is, als 90 dagen na vervaldag van de factuur nog niet betaald is. Daarnaast hebt u, wanneer u exporteert, ook de keuze om politieke risico’s voor uw transacties naar een bepaald land af te dekken.  
Toonaangevende wereldwijde spelers in de kredietverzekeringsmarkt zijn Atradius, Allianz Trade en Coface

Exportkredietverzekeraar Atradius DSB

Maar, wat als uw afnemer in een uitdagend land is gevestigd? Of, als u kapitaalgoederen levert of een aannemingswerk voor uw koper gaat uitvoeren? Vaak vraagt uw afnemer, voor wie de transactie een investering is, om lange krediettermijnen. Daarnaast nemen dit soort projecten ook een lange productie- of uitvoeringsperiode, waardoor u lange tijd in het risico zult zitten. Voor een commerciële kredietverzekeraar is dit lastig te verzekeren, omdat er door het land en aan de lange looptijden een risico kleeft dat zij niet in de boeken wil. Public export credit

Er is echter wel een oplossing: De Nederlandse staat, met als uitvoerder Atradius DSB, kan de politieke – en commerciële risico’s van deze transacties voor u afdekken. Daarnaast kan ook de financiering van de transactie verzekerd worden, waardoor banken en andere financiers bereid zijn de transactie te financieren. Hierdoor geniet uw koper van lange betaaltermijnen, terwijl u als leverancier, in ieder geval direct na levering uw geld ontvangt.  

Een voorwaarde voor deze staatsverzekering is, dat niet geconcurreerd wordt met commerciële partijen. Dit betekent dat uitsluitend transacties met een kredietperiode van meer dan 12 maanden ondersteund kunnen worden. Atradius DSB heeft meerdere oplossingen voor exporttransacties.  Dit varieert van oplossingen voor de koper (lange betalingscondities tegen een lage rente) tot liquiditeitsproducten voor de exporteur van de transactie (werkkapitaaloplossingen en het stellen van contragaranties).  Kortom, een breed scala aan producten die u als exporteur kunnen helpen de transactie uit te voeren en zekerheid bieden dat u betaling ontvangt. Klik hier en bezoek onze productpagina.

finance green projects

Duurzame projecten 

Zoals gezegd, Atradius Dutch State Business is aanvullend aan de markt. De belangrijkste reden om in 1932 met deze faciliteit te starten was dat de export vanuit Nederland ondersteund moest worden en dat financiering door de private markt belangrijk was. Zonder staatsgarantie was en is dit niet haalbaar, gezien de hoge risico’s die kleven aan uitdagende landen en lange betalingscondities. 

Atradius DSB Groene Labele brochure Anno 2023 is het, naast ondersteuning bij export, ook belangrijk om bij te dragen aan een leefbare wereld. Om de export van duurzame oplossingen te bevorderen, is een belangrijke rol voor de exportkredietverzekering weggelegd. Dus, voor een transactie, die bijdraagt aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie of die zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing, heeft Atradius Dutch State Business het zogenaamde ‘groenlabel’ ontwikkeld. Als een transactie zich kwalificeert voor dit label, zijn er ruimere mogelijkheden onder de exportkredietverzekering en gelden aantrekkelijker premies.

Ook bestaat er het zgn. Groendekking. Dit product is speciaal voor Nederlandse bedrijven ontwikkeld die willen investeren in nieuwe groene technologieën of productiecapaciteit voor groene kapitaalgoederen of projecten. Als deze op termijn kunnen leiden tot groene exporttransacties, is zijn er mogelijkheden voor een werkkapitaalverzekering, waardoor de bank bereid is een financiering hiervoor te verstrekken. Zo ondersteunt en faciliteert dit product groene exporttransacties, terwijl het tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan projecten die gericht zijn op duurzaamheid en het milieu.

Samengevat 

Zowel reguliere kredietverzekeringsmaatschappijen als Atradius DSB, hebben een belangrijke rol bij het beperken van politieke en commerciële risico's die u loopt bij internationale transacties. Waar Dutch State Business de uitvoerder is namens de overheid en aanvullend is aan de markt, is de reguliere kredietverzekeraar een private partij die op de particuliere markt herverzekert. Daar waar een kredietverzekeringsmaatschappij in principe een hele portefeuille verzekert, is de ondersteuning door Atradius DSB  juist per contract. Hierdoor worden risico’s verzekerd die de markt niet kan en wil dragen.    per contract. Hierdoor worden risico’s verzekerd die de markt niet kan en wil dragen.

Share this article on